PPUH FAMA Henryk Błaszczyk
96-100 Skierniewice, ul. Zadębie 65
START
RODO

Skierniewice, 25.05.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

 

PPUH FAMA HENRYK BŁASZCZYK, UL ZADĘBIE 65, 96-100 SKIERNIEWICE

 

 

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Panu/ Pani praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: kornelia.c@famapl.com

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych osobowych.

Dane osobowe mogą byc przekazane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu i na rzecz PPUH FAMA HENRYK BŁASZCZYK. Państwa dane ( w zakresie imienia, nazwiska, słuzbowego numeru telefonu, adresu email, numeru Pesel lub dowodu osobistego, itp) będą przekazywane tylko w przypadku, gdy bedzie to prawnie uzasadnione.
Dane Państwa mogą być przekazane innym odbiorcom upowżnionym z mocy prawa, np. organom państwowym, tj, Urząd Skarbowy, Urząd Celno - Podatkowy, Policja, itp.

Cel zbierania danych

Przetwarzamy Pana/i dane w następujących celach:

 • realizacja usługi: wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem transakcji, wykonaniem zlecenia, zawarciem umowy, procesem reklamacyjnym, itp.
 • wykonania obowiązków prawnych (np, wystawiania i przechowywanie faktur,  księgowanie wpłat, wystawianie i przechowywanie dokumentów przewozowych, dokumentów dostaw )
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów ( np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pytania, skargi, wnioski; wykrywanie nadużyć, itp.)
 • Marketing: działania polegające na: wysyłaniu mailingów, materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych.
Czas przechowywania danych

Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Państwa prawa

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego


 
STARTKONTAKTSKRZYNKI PLASTIKOWEPALETY PLASTIKOWEWÓZKIKARCHERNAGRZEWNICESZAFKI METALOWE